مهدی تقوی رفسنجانی

مهدی تقوی رفسنجانی،

استادیار
گروه معارف
شماره تماس : 3202022

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه اصفهان ، علوم سیاسی

1390 ← 1394

فعالیت های علمی