علیرضا بازماندگان شمیلی

علیرضا بازماندگان شمیلی،

استادیار
  • معاون اداری ،مالی دانشکده علوم پایه
گروه شیمی
شماره تماس : 31312441
اتاق : -

پروفایل

  • معاون اداری ،مالی دانشکده علوم پایه 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی