ستوده باقری

ستوده باقری،

استادیار
گروه شیمی
شماره تماس : 31312442
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شیمی گرایش شیمی فیزیک

1386 ← 1390

فعالیت های علمی