رسول حامدنیا

رسول حامدنیا،

استادیار
گروه معارف
شماره تماس : 31312511

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، الهیات

1390 ← 1394

فعالیت های علمی