رضا غلامی حسین آباد

رضا غلامی حسین آباد،

استادیار
گروه حسابداری
شماره تماس : 31312486

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شیراز ، حسابداری

1390 ← 1396

MA ، دانشگاه خوارزمی ، حسابداری

1387 ← 1390

B.Sc ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، حسابداری

1383 ← 1387

فعالیت های علمی