پریا رزم دیده

پریا رزم دیده،

استادیار
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زبان شناسی همگانی

1392 ← 1396

فعالیت های علمی