پروانه ایرانمنش

پروانه ایرانمنش،

دانشیار
  • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
گروه فیزیک
شماره تماس : 31312443
Scopus
  • 91 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

  • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه فردوسی مشهد ، فیزیک- گرایش حالت جامد

1385 ← 1389

فعالیت های علمی