پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات فارسی

1386 ← 1390

فعالیت های علمی