محمدمهدی پورغلامعلی

محمدمهدی پورغلامعلی،

استادیار
گروه زبان فارسی
شماره تماس : --------

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه اصفهان ، زبان وادبیات فارسی

1388 ← 1393

فعالیت های علمی