وحید مظفری

وحید مظفری،

دانشیار
  • رئیس دانشکده کشاورزی
گروه خاکشناسی
شماره تماس : 31312041
Scopus
  • 83 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

  • رئیس دانشکده کشاورزی 1398←…
  • رئیس پردیس خودگردان 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی