مهدی دهقانی سلطانی

مهدی دهقانی سلطانی،

استادیار
گروه مدیریت
شماره تماس : --------

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه سمنان ، مدیریت بازرگانی

1392 ← 1396

فعالیت های علمی