محسن پورمختار

محسن پورمختار،

استادیار
گروه زبان فارسی
شماره تماس : --------

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه تربیت مدرس ، زبان و ادبیات فارسی

1379 ← 1383

فعالیت های علمی