پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه یزد ، علوم کامپیوتر

1393 ← 1398

فعالیت های علمی