مسلم انصاری نسب

مسلم انصاری نسب،

استادیار
گروه اقتصاد
شماره تماس : 31312384

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، اقتصاد

1390 ← 1395

فعالیت های علمی