محمد اناری عباسی نژاد

محمد اناری عباسی نژاد،

دانشیار
گروه شیمی
شماره تماس : --------

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه تربیت مدرس ، شیمی- شیمی آلی

1377 ← 1381

فعالیت های علمی