مسعود امینی زاده

مسعود امینی زاده،

استادیار
گروه ریاضی
شماره تماس : 31312282
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ریاضی

1382 ← 1388

فعالیت های علمی