مهدی احمدی

مهدی احمدی،

استادیار
گروه فیزیک
شماره تماس : 31312229
Scopus
  • 71 ارجاعات
  • 6 h-Index
Google Scholar
  • 16420 ارجاعات
  • 44 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، فیزیک

1386 ← 1391

فعالیت های علمی