مهدی احمدی

مهدی احمدی،

استادیار
گروه فیزیک
شماره تماس : 31312229
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، فیزیک

1386 ← 1391

فعالیت های علمی