لیلا جباری کوهپایه

لیلا جباری کوهپایه،

مربی
گروه آمار
شماره تماس : 31312447

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

MS ، دانشگاه اصفهان ، آمارریاضی

1382 ← 1386

فعالیت های علمی