پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران شناسی

1393 ← 1397

فعالیت های علمی