حمزه ایزدی

حمزه ایزدی،

استاد
گروه گیاهپزشکی
شماره تماس : 31312012
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، انستیتو تحقیقات کشاورزی ، حشره شناسی

1379 ← 1383

فعالیت های علمی