حمزه ایزدی

حمزه ایزدی،

استاد
  • Review Editor of "Frontiers in Physiology"
گروه گیاهپزشکی
شماره تماس : 31312012
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 210 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

  • Review Editor of "Frontiers in Physiology" 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، انستیتو تحقیقات کشاورزی ، حشره شناسی

1379 ← 1383

فعالیت های علمی