پروفایل

  • مدیر گروه زبان شناسی و مطالعات ترجمه 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه فردوسی مشهد ، زبان شناسی همگانی

1392 ← 1396

کلمات کلیدی