حسین بخشنده

حسین بخشنده،

استادیار
گروه تربیت بدنی
شماره تماس : --------
Google Scholar
  • 1259 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی

1391 ← 1396

MS ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی

1389 ← 1397

B.Sc ، دانشگاه محقق اردبیلی ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی

1385 ← 1389

فعالیت های علمی