غالب قدیری

غالب قدیری،

استادیار
گروه حقوق
شماره تماس : 2347

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، الهیات

1390 ← 1395

فعالیت های علمی