غلامعباس پارساپور

غلامعباس پارساپور،

استادیار
گروه معدن
شماره تماس : --------
Scopus
  • 17 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی معدن

1388 ← 1392

فعالیت های علمی