غلامعباس پارساپور

غلامعباس پارساپور،

استادیار
گروه معدن
شماره تماس : --------
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مهندسی معدن

1388 ← 1392

فعالیت های علمی