پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

1393 ← 1398