مجید اسماعیلی زاده

مجید اسماعیلی زاده،

دانشیار
  • معاون دانشجویی دانشگاه
گروه باغبانی
شماره تماس : 31312008

پروفایل

  • معاون دانشجویی دانشگاه 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

1384 ← 1389

فعالیت های علمی