پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، زبان شناسی همگانی

1391 ← 1395

فعالیت های علمی