علی آرمندنژاد

علی آرمندنژاد،

استاد
  • عضو هیات تحریریه مجله موجک ها و جبر خطی (والا)
  • عضو هیات تحریریه مجله بولتن انجمن ریاضی ایران
  • مدیر روابط بین الملل
گروه ریاضی
شماره تماس : 31312266
Scopus
  • 89 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

  • عضو هیات تحریریه مجله ریاضی ماهانی (دانشگاه کرمان) 1397←1400
  • مدیر روابط بین الملل 1396←…
  • عضو هیات تحریریه مجله بولتن انجمن ریاضی ایران 1395←1401
  • عضو هیات تحریریه مجله موجک ها و جبر خطی (والا) 1394←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه جبرخطی

1380 ← 1385

فعالیت های علمی