آرمان آذری

آرمان آذری،

استادیار
گروه تولید و ژنتیک گیاهی
شماره تماس : 31312033
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه تربیت مدرس ، زراعت

1385 ← 1390

فعالیت های علمی