پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه تربیت مدرس ، زراعت

1385 ← 1390

فعالیت های علمی