علی شکیبا

علی شکیبا،

استادیار
شماره تماس : 2275

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی