عبدالرضا اخگر

عبدالرضا اخگر،

دانشیار
گروه خاکشناسی
شماره تماس : 31312029
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی