احمد تاج آبادی پور

احمد تاج آبادی پور،

دانشیار
گروه خاکشناسی
شماره تماس : 31312007
Scopus
 • 114 ارجاعات
 • 6 h-Index
Google Scholar
 • 221 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

 • سردبیر تحریریه مجله علوم و فناوری پسته 1397←1398
 • عضو هیات تحریریه مجله علو و فناوری پسته 1397←1398
 • عضو هیات تحریریه مجله علو و فناوری پسته 1396←1397
 • سردبیر تحریریه مجله علوم و فناوری پسته 1396←1397
 • عضو هیات تحریریه مجله علو و فناوری پسته 1395←1396
 • سردبیر تحریریه مجله علوم و فناوری پسته 1395←1396
 • عضو هیات تحریریه مجله علو و فناوری پسته 1394←1395
 • سردبیر تحریریه مجله علوم و فناوری پسته 1394←1395
 • سردبیر تحریریه مجله علوم و فناوری پسته 1394←1394
 • عضو هیات تحریریه مجله علوم و فناوری پسته 1394←1394
 • عضو هیات تحریریه مجله علو و فناوری پسته 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، خاکشناسی

1376 ← 1383

فعالیت های علمی