پروفایل

  • سرپرست دانشکده ایرانشناسی 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، آموزش زبان انگلیسی

1379 ← 1384

فعالیت های علمی