مجتبی افشار جهانشاهی

مجتبی افشار جهانشاهی،

استادیار
گروه حسابداری
شماره تماس : 2481
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی