علی اصغر بسالت پور

علی اصغر بسالت پور،

استادیار
گروه خاکشناسی
شماره تماس : 2017

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، خاکشناسی

1386 ← 1391

فعالیت های علمی