ابوذر پورمحمدی

ابوذر پورمحمدی،

استادیار
گروه علوم قرآن و حدیث
شماره تماس : 31312354

پروفایل

  • استاد مشاور علمی 1398←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، تربیت مدرس قم ، الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث

1390 ← 1395

فعالیت های علمی