پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PhD ، ، مترجمی زبان انگلیسی

1395 ← 1399

فعالیت های علمی