علی اسکندری پور

علی اسکندری پور،

استادیار
گروه اقتصاد
شماره تماس : 31312388
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی