نمایش 1 - 20 از 692 نتیجه
از 35
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدیریت استراتژیک 1511129 3 کارشناسی گروه مدیریت 01 محمد دهقانی سریزدی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
مدیریت مالی 1 1512064 3 کارشناسی گروه حسابداری 01 مهدی دهقانی سلطانی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/24 (08:00 - 10:00)
مدیریت مالی 2 1512065 3 کارشناسی گروه حسابداری 01 مهدی دهقانی سلطانی هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30)
آبیاری عمومی 1215044 3 کارشناسی گروه آب 01 اکرم سیفی فتح آباد هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
ابزار دقیق 1411049 3 کارشناسی گروه برق 01 حسن فاتحی مرج هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30)
آب های زیرزمینی 1412002 3 کارشناسی گروه عمران 01 مجید دهقانی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00)
آب های زیرزمینی 1215021 3 کارشناسی گروه آب 01 فرشاد فتحیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
اپتیک1 1611323 3 کارشناسی گروه فیزیک 01 محمدرضا فروزش فرد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
اپتیک2 1611324 3 کارشناسی گروه فیزیک 01 محمدرضا فروزش فرد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
اپتیک غیرخطی1(ارشد) 1611225 3 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 01 حسن رنجبرعسکری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
اپتیک کوانتومی1 1611214 3 دکتری گروه فیزیک 01 حسن رنجبرعسکری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
اتوماسیون صنعتی 1411096 3 کارشناسی گروه برق 01 حسن فاتحی مرج هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30)
احتمال 1 1314711 4 کارشناسی گروه علوم کامپیوتر 01 لیلا جباری کوهپایه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
احتمال1 1315013 3 کارشناسی گروه آمار 01 لیلا جباری کوهپایه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
احتمال1 1315724 4 کارشناسی گروه آمار 01 لیلا جباری کوهپایه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
ادبیات انقلاب اسلامی 1111163 2 کارشناسی ارشد گروه زبان فارسی 01 محمدمهدی پورغلامعلی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00)
ادبیات جهان جدید 1112325 2 کارشناسی ارشد گروه زبان انگلیسی 01 روح اله روزبه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
ادبیات رنسانس 1112313 2 کارشناسی ارشد گروه زبان انگلیسی 01 سهیلا فغفوری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00)
ادبیات فارسی(2) 1112177 2 کارشناسی گروه زبان انگلیسی 01 محمد کشاورز هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
ادبیات فارسی(2) 1112177 2 کارشناسی گروه زبان انگلیسی 02 محمد کشاورز هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 692 نتیجه
از 35